Navigácia

História

Dekrét - odpis

Povereníctvo školstva, vied a umení                                                Bratislava 23.11.1950
v Bratislave, Šoltésovej č.4
Č.:89.654/1950-III/1
Vec: VPŠ, Bratislava: osamostatnenie
        Elektrotechnického odboru

K číslu 4.620/50 z 30.10.1950

Riaditeľstvo
                       Vyššej priemyselnej školy v Bratislave

      Na základe tamojšieho návrhu odčleňujem od riaditeľstva tamojšieho učilišťa elektrotechnický odbor ako samostatnú správnu jednotku s vlastným riaditeľstvom.
      Odčlenenie zo stránky administratívnej a pedagogickej prevedie tamojšie riaditeľstvo s platnosťou od 1. decembra 1950 a zo stránky hospodárskej a finančnej k 31. decembru 1950. V oboch prípadoch sa oddelenie prevedie za spolupráce prednostu elektrotechnického odbotu Ing. Zoltána Pappa, ktorého poverujem dočasne funkciou riaditeľa nového učilišťa.

            Odčlenenie treba previesť zápisnične k obom uvedeným termínom.
            Nové učilište bude mať toto pomenovanie:
            Vyššia priemyselná škola elektrotechnická v Bratislave
            Následkom odčlenenia elektrotechnického odboru bude mať doterajšie materské učilište, ako učilište už len s jedným odborom toto pomenovanie:
            Vyššia priemyselná škola strojnícka v Bratislave.
            Pri oddelení elektrotechnického odboru zo stránky hospodárskej, vodítkom nech je samozrejmá príslušnosť jednotlivých položiek prevádzkového fondu a celého inventára, resp. úmera počtu tried elektrotechnického odboru k počtu tried materského učilišťa a preto z knižnice profesorskej sa odčlenia len diela výslovne z odborných náuk elektrotechnických a duplikáty a z knižnice žiackej len duplikáty.
            Súčasne upovedomujem ÚNV v Bratislave a KNV v Bratislave o tomto odčlenení s pokynom na príslušné rozpočtové opatrenie.
            Jeden z dvoch rovnakoznejúcich exemplárov tohto výnosu odovzdajte zástupcovi nového riaditeľstva Vyššej priemyselnej školy elektrotechnickej.
            Dáva sa v rovnakom znení na vedomie:
                 1./ ÚNV, školský referát v Bratislave,
                 2./ KNV, školský referát v Bratislave,
                 3./ Povereníctvu priemyslu a obchodu, školské odd. v Bratislave,
                 4./ Slovenskému plánovaciemu úradu v Bratislave,
                 5./ Oblastnému riaditeľstvu energetiky v Bratislave.

                                Povereník:               E. S ý k o r a    v.r.

Za správnosť vyhotovania:
             Struhárová

   

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
    Zochova 9, 811 03 Bratislava
  • +421 2 59200917

Fotogaléria