Navigácia

O škole

Profil školy

         Naša škola


        SPŠE Zochova je škola s najdlhšou tradíciou spomedzi ostatných SPŠE v  Bratislave (pozri História). Nachádza sa v mestskej časti Staré mesto (pozri Mapa)  s výborným dopravným spojením.

          trolejbusy: 203, 207                autobusy:  31, 39, 83, 84, 93, 94, 80              električky:  5, 9

   Priority školy
        Všetky snaženia školy smerujú k tomu, aby naši žiaci našli v škole druhý domov, aby v príjemnej atmosfére získali čo najviac odborných i všeobecných vedomostí a zručností do svojho ďalšieho života. Cieľom školy je, aby naši absolventi našli dobré uplatnenie v technickej praxi, aby bol o nich naďalej taký veľký záujem na trhu práce. V neposlednom rade je cieľom našej školy pripraviť absolventov na ďalšie štúdium na vysokých školách, predovšetkým technického zamerania.

       Prioritou školy je preto čo najlepšia odborná príprava žiakov tak v teoretickej, ako aj v praktickej oblasti. Predpokladom takejto prípravy je sústavná inovácia náplne odborných predmetov, prístrojového vybavenia laboratórií a dielní, ako aj spolupráca školy s elektrotechnickými podnikmi a firmami.

       Nezastupiteľné miesto v tomto procese na našej odbornej škole majú všeobecnovzdelávacie predmety. Predmety humanitného zamerania obohacujú duševný život mladého človeka a pomáhajú aj pri orientácii vo vlastnom živote. Znalosť cudzích jazykov (na našej škole sa vyučuje ANJ a NEJ) rozširuje možnosti každého človeka či už v oblasti ďalšieho štúdia, alebo využitia v praxi. Prírodovedné predmety popri všeobecnovzdelávacej funkcii vytvárajú predpoklady pre hlbšie pochopenie odborných predmetov.

      

 Študijné odbory 

         Škola umožňuje žiakom pripravovať sa na budúce povolanie v 2 denných  študijných odboroch:


- 2675 M  elektrotechnika
je určený pre absolventov základných škôl. Ide o širokoprofilový študijný odbor. V  1. a 2. ročníku získavajú žiaci rovnaké vedomosti a žručnosti. V rámci jednotlivých predmetov poskytuje tento odbor ucelený systém poznatkov s dôrazom na elektrotechniku, elektroniku, výpočtovú techniku, grafické systémy... Vďaka voliteľným predmetom sa žiaci na našej škole počnúc 3. ročníkom pripravujú na výkon povolania a činnosti v nasledovných oblastiach:

elektrické zariadenia       telekomunikačná technika      počítačové systémy       počítačová grafika a multimédiá

V tomto šk. roku 2017/2018 vyučujú naši pedagógovia v súlade s nasledovnou pedagodickou dokumentáciou:

Školský vzdelávací program :

- 2675 M špecialista v elektrotechnike

schválený pedagogickou radou dňa 28.08.2008 s platnosťou od 01.09.2008 začínajúc 1. ročníkom a inovovaný 04.09.2017 s platnosťou od 05.09.2017

- 2695 Q  počítačové systémy
je určený pre absolventov stredných škôl. Študenti získavajú vyššie odborné vzdelanie s vynikajúcim uplatnením na trhu práce.  

 

Spolupráca
        Naša škola si udržiava a rozširuje kontakty so slovenskými strednými i vyššími odbornými školami, zahraničnými vyššími odbornými školami v Čechách a Rakúsku, Slovenskou technickou univerzitou ( FIIT, FEI), Slovenskou akadémiou vied...

(odporúčam pozrieť si aj ďalšie aktivity: krúžky, súťaže...) 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
    Zochova 9, 811 03 Bratislava
  • +421 2 59200917

Fotogaléria